Turn in Chromebooks/iPads by End of School Year


In-person Learning: Students will need to turn in their 287-issued device (Chromebook and/or iPad) and HotSpot (if they have one) to their teacher by the end of the school year. Teachers who no longer use student-assigned Chromebooks or iPads for instruction with students will begin collecting devices from students beginning mid-May. Teachers who instruct students to continue to use their devices will collect devices during the last week of school.

Connected Learning: Students in Connected Learning will need to turn in their 287-issued device (Chromebook and/or iPad) and HotSpot (if they have one) to their school by the end of the school year. We recognize that students in Connected Learning continue to use their devices every day and ask that you make every effort to return the devices to your school within one week of the last day of school, Thursday, June 10. Again, please return your student’s device to your school’s main office by June 17.

ESPAÑOL: Entregue las Chromebooks / iPads antes del final del año escolar

Aprendizaje en persona: los estudiantes deberán entregar su dispositivo 287 (Chromebook y / o iPad) y HotSpot (si tienen uno) a su maestro al final del año escolar. Los maestros que ya no usen Chromebooks o iPads asignados por los estudiantes para la instrucción con los estudiantes comenzarán a recolectar dispositivos de los estudiantes a partir de mediados de mayo. Los maestros que instruyan a los estudiantes para que continúen usando sus dispositivos recolectarán dispositivos durante la última semana de clases.

Aprendizaje conectado: Los estudiantes en Aprendizaje conectado deberán entregar su dispositivo 287 (Chromebook y / o iPad) y HotSpot (si tienen uno) a su escuela al final del año escolar. Reconocemos que los estudiantes de Aprendizaje Conectado continúan usando sus dispositivos todos los días y le pedimos que haga todo lo posible para devolver los dispositivos a su escuela dentro de una semana del último día de clases, el jueves 10 de junio. Nuevamente, devuelva el dispositivo de su estudiante. a la oficina principal de su escuela antes del 17 de junio.

SOMALI: Ku wareeji Chromebooks / ipads dhamaadka sanad dugsiyeedka

Qofka Barashada-Qofka: Ardaydu waxay u baahan doonaan inay u soo gudbiyaan aaladdooda 287-soo saartay (Chromebook iyo / ama iPad) iyo HotSpot (haddii ay mid leeyihiin) macallinkooda dhammaadka sannad-dugsiyeedka. Macallimiinta aan u adeegsan ardayda loo xilsaaray Chromebooks ama iPad-ka waxbarista ardayda waxay bilaabi doonaan inay ardayda ka soo ururiyaan aaladaha bilawga Maajo. Macalimiinta ardayda faraya inay sii wataan adeegsiga aaladooda waxay ururin doonaan aaladaha inta lagu jiro usbuuca ugu dambeeya dugsiga.

Barashada Kuxiran: Ardayda kuxiran barashada waxay ubaahnaan doonaan inay usoo wareejiyaan qalabkooda 287-soo saaray (Chromebook iyo / ama iPad) iyo HotSpot (hadday mid leeyihiin) dugsigooda dhamaadka sanad dugsiyeedka. Waxaan garowsanahay in ardayda kuxiran barashada iskuulka ay sii wadaan isticmaalka aaladooda maalin kasta waxaanan ka codsaneynaa inaad sameyso dadaal kasta oo aad ugu soo celineyso aaladaha iskuulkaaga hal todobaad gudihiis maalinta ugu dambeysa dugsiga, Khamiista, Juun 10. Mar labaad, fadlan soo celi aaladda ardaygaaga xafiiska dugsigaaga ugu dambeyn Juun 17.