2021-2022 Calendar


English: 2021-2022 school year calendar
Español/Spanish: Calendario del año escolar 2021-2022
Soomaali/Somali: 2021-2022 kaalandarka sanad dugsiyeedka

The 2021-2022 school year calendar is now available! You are welcome to view it online or ask your school to print off a copy that you can keep at home.

View the 2021-2022 Calendar

 • First day of school: Wednesday, September 8
 • Last day of school: Thursday, June 9
 • Winter Break:  Dec. 22-31
 • Spring Break: March 28-April 1

Please review the calendar carefully for more details about important dates, no school days, and holidays and breaks.

View the calendars webpage for additional information.

Español/Spanish

¡El calendario del año escolar 2021-2022 ya está disponible! Puede verlo en línea o pedirle a su escuela que imprima una copia que puede guardar en casa.

Ver el calendario 2021-2022

 • Primer día de clases: miércoles 8 de septiembre
 • Último día de clases: jueves 9 de junio
 • Vacaciones de invierno: 22 al 31 de diciembre
 • Vacaciones de primavera: 28 de marzo al 1 de abril

Revise el calendario detenidamente para obtener más detalles sobre fechas importantes, días no escolares y días festivos y recesos.

Consulte la página web de calendarios para obtener información adicional.

Soomaali/Somali

Kalandarka sanad dugsiyeedka 2021-2022 ayaa hadda la heli karaa! Waa lagusoo dhaweynayaa inaad ka daawato khadka tooska ah ama weydiiso dugsigaaga inuu daabaco nuqul aad ku haysan karto guriga.

Eeg Kalandarka 2021-2022

 • Maalinta koowaad ee dugsiga: Arbaco, Sebtember 8
 • Maalinta ugu dambeysa dugsiga: Khamiista, Juun 9
 • Fasaxa Jiilaalka: Diseembar 22-31
 • Fasaxa Guga: Maarso 28-Abriil 1

Fadlan si taxaddar leh dib ugu eeg jadwalka taariikhda wixii tafaasiil dheeraad ah ee ku saabsan taariikhaha muhiimka ah, ma jiro maalmaha dugsiga, iyo ciidaha iyo nasashooyinka.

Ka eeg jadwalka kalandarka wixii macluumaad dheeraad ah.